Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
27.09.2017 1/3
AmbiSphere BVBA
Bietenweg 14, 3300 Tienen
Tel +32 (0)16.41 40 68
BTW nr. BE 0840.322.183

ALGEMENE VOORWAARDEN
Huren of kopen bij AmbiSphere BVBA moet voor alle betrokken Partijen naar tevredenheid geschieden. Daarom worden er best voorafgaand aan de overeenkomst duidelijke afspra-ken gemaakt.
I. ALGEMEEN
1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aan-biedingen, bestelbons, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen AmbiSphere BVBA en de Klant, behoudens indien en voor zover hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Partijen. Door de aanvaarding van een offerte, of factuur van AmbiSphere BVBA alsook door het sluiten van een overeenkomst met AmbiSphere BVBA erkent en bevestigt de Klant zijn vooraf-gaande kennisname en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en verzaakt hij aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, hoe ook genaamd. AmbiSphere BVBA behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen mits vooraf-gaande kennisgeving aan de Klant.
2. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en offertes door AmbiSphere BVBA, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van AmbiSphere BVBA of door feitelijke uitvoering door Am-biSphere BVBA komt een overeenkomst tot stand.
2.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten alsook in de bijla-gen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts tot indicatie. Geringe afwijkingen zijn derhalve niet voor rekening en risico van AmbiSphere BVBA.
2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van AmbiSphere BVBA ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn in euro vermeld en zijn inclusief 21% btw. Eventuele bijzondere ex-tra kosten die betrekking hebben op de import en/of inklaring van door AmbiSphere BVBA aan de Klant te leveren zaken of andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd zijn niet in de prijs begrepen en zijn derhalve voor rekening van de Klant.
3.2. De in de aanbiedingen van AmbiSphere BVBA weergegeven bedragen zijn geba-seerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en ande-re voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren een wijziging plaatsvindt, is AmbiSphere BVBA gerechtigd de over-eengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Zij zal de Klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Indien krachtens onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overge-gaan, en de verhoging meer dan 10% zou bedragen van het totale overeengekomen be-drag, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen de acht kalenderdagen na-dat zij bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.
3.3. Indien de Klant een bestelling plaatst voor een bedrag lager dan 25,00 EUR zal aan de Klant een bijkomende administratiekost van 10,00 EUR worden aangerekend.
4. Betaling
4.1. Tenzij anders bedongen, zijn alle facturen uitgaande van AmbiSphere BVBA be-taalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Heeft de factuur daarentegen be-trekking op de verhuur van goederen, dan dient deze te zijn voldaan op het ogenblik dat de Klant deze goederen in ontvangst neemt.
In geen geval is de Klant is niet gerechtigd om enige vordering op AmbiSphere BVBA te verrekenen met de door AmbiSphere BVBA in rekening gebrachte bedragen. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting.
4.2. AmbiSphere BVBA heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factu-reren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
4.3. De betaling geschiedt door storting op het rekeningnummer BE16 3630 9411 2874 en onder de referte zoals vermeld op de factuur, dan wel door elektronische of contante be-taling op de maatschappelijke zetel van AmbiSphere BVBA of bij levering ter plaatse.
4.4. AmbiSphere BVBA heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door AmbiSphere BVBA, totdat deze zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door AmbiSphere BVBA is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is AmbiSphere BVBA gerechtigd om de over-
eenkomst te ontbinden en is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor AmbiSphere BVBA voortvloeiende schade.
4.5. AmbiSphere BVBA is gerechtigd de afgifte van goederen die zij voor de Klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de Klant aan AmbiSphere BVBA verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
4.6. Bij wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 4.1) worden alle jegens de Klant open-staande bedragen opeisbaar, welke ook de betalingsvoorwaarden zijn die werden bedon-gen. Elke niet betaalde factuur zal vanaf deze datum van rechtswege en zonder vooraf-gaande ingebrekestelling een interest opbrengen van 10% per jaar. Alle eventueel toege-stane kortingen komen in dat geval eveneens te vervallen.
4.7. In geval van wanbetaling op de vervaldag (cf. art. 4.1) is de Klant tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR en behou-dens het recht van AmbiSphere BVBA om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gele-gen schade te bewijzen. Alle bijkomende onkosten zoals bv. gerechtskosten zijn niet in de-ze forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden de Klant afzonderlijk aangerekend.
4.8. Eventueel betaalde voorschotten kunnen door AmbiSphere BVBA worden aange-wend om de door de Klant verschuldigde bedragen te voldoen.
5. Ontbinding en beëindiging
5.1. De Klant wordt geacht in gebreke te zijn indien hij enige verplichting uit de overeen-komst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de Klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning vanwege AmbiSphere BVBA om zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
In geval de Klant in gebreke blijft (cf. art. 5.1) is AmbiSphere BVBA gerechtigd, zonder eni-ge verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de Klant en/of het door de Klant eventueel aan AmbiSphere BVBA verschuldigd bedrag ter-stond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
5.2. AmbiSphere BVBA is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ont-binden indien de Klant opschorting van betaling of het faillissement aanvraagt of indien dit tegen haar zou worden aangevraagd, alsook in alle gevallen waarin er beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden als-dan direct opeisbaar. AmbiSphere BVBA zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6. Overmacht
6.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde en opzet, is Am-biSphere BVBA niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Am-biSphere BVBA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door AmbiSphere BVBA niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
6.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van AmbiSphere BVBA zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van AmbiSphere BVBA of haar toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, ziekte, brand of overstroming, ernstige storingen in het bedrijf, cyberaanvallen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Am-biSphere BVBA als bij haar toeleveringsbedrijven, vertragingen in het transport of vertraag-de of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen door derden waaronder begrepen de toeleveringsbedrijven van AmbiSphere BVBA.
6.3. Indien AmbiSphere BVBA bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
II. BEPALINGEN SPECIFIEK M.B.T. VERKOOP
7. Levering
7.1. Levering vindt plaats volgens de geldende ICC INCOTERM (2010) ‘Ex Works’ (‘Af Fabriek’). Indien de Klant afname op het overeengekomen moment weigert, onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is AmbiSphere BVBA gerechtigd de goederen voor reke-ning en risico van de Klant op te slaan.
7.2. Goederen gelden als geleverd, zodra AmbiSphere BVBA de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Am-biSphere BVBA of bij een derde klaar staan om door de Klant te worden afgehaald of om in opdracht van de Klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering draagt de Klant alle risico’s verbonden aan de geleverde zaken.
7.3. Indien niettegenstaande artikel 7.1 uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat Am-biSphere BVBA het transport van de goederen verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de Klant, behoudens uitdruk-kelijk andersluidend beding. De levering van deze goederen geschiedt in dat geval aan de voordeur.
7.4. Indien Partijen overeenkomen dat de goederen bij de Klant moeten worden gele-verd en geplaatst, dan zal de Klant er zorg voor dragen dat de installatieplaats vlot toegan-kelijk is met een grote bestelwagen en dat bij de plaatsing personen aanwezig zijn die alle nodige of nuttige informatie kunnen verschaffen teneinde AmbiSphere BVBA in de moge-lijkheid te stellen om de goederen te plaatsen. Alleszins kan AmbiSphere BVBA slechts ge-houden zijn om te leveren op de gelijkvloerse verdieping. Bij niet nakoming van deze ver-plichting heeft AmbiSphere BVBA steeds het recht om te weigeren de plaatsing uit te voe-ren. In dat geval zal AmbiSphere BVBA gerechtigd zijn op vergoeding voor alle door haar gemaakte kosten, daarin begrepen de verplaatsingskosten en de werkuren, onverminderd artikel 7.1.
7.5. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door AmbiSphere BVBA steeds naar best vermogen gedaan en deze termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen, rekening houdend met de beschikbaarheid van deze goederen, doch zij zijn niet bindend.
8. Garantie
8.1. Indien door AmbiSphere BVBA aan de Klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of goederen, zal zij zulks uitdruk-kelijk schriftelijk aan de Klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de Klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
8.2. Bij een gegrond beroep op garantie vanwege de Klant zal AmbiSphere BVBA de geleverde goederen – naar keuze van AmbiSphere BVBA – herstellen dan wel vervangen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Am-biSphere BVBA de Klant mededeelt tot herstelling te zullen overgaan, zal de Klant de gele-verde goederen, op eigen kosten en voor eigen risico, weer ter beschikking stellen aan AmbiSphere BVBA.
8.3. Alle garantieverplichtingen van AmbiSphere BVBA vervallen indien de door de Klant aangevoerde gebreken of onvolkomenheden van de geleverde zaken het gevolg zijn van (i) enig onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van de zaken door de Klant, zijn aangestelden of derden of , (ii) van een wijziging van de geleverde zaken door de Klant, zijn aangestelden of derden waarmee AmbiSphere BVBA niet heeft ingestemd of (iii) van vreemde oorzaken zoals, maar niet beperkt tot, brand- of waterschade.
9. Klachten
9.1. De Klant is verplicht de goederen bij afhaling of aankomst te inspecteren en even-tuele gebreken onmiddellijk aan AmbiSphere BVBA te melden. Klachten dienen steeds schriftelijk (of per e-mail aan het adres info@ambisphere.be) te worden gemeld binnen de 15 kalenderdagen nadat de goederen de Klant hebben bereikt. De Klant dient hierbij steeds een gedateerde foto te voegen. AmbiSphere BVBA behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan klachten die haar worden meegedeeld na deze termijn.
9.2. Geen enkele klacht machtigt de Klant ertoe om de door haar verschuldigde betaling of prestaties op te schorten of om de modaliteiten van een verschuldigde betaling of presta-tie te wijzigen of niet na te leven.
9.3. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming te hebben gegeven is AmbiSphere BVBA niet verplicht retourzendingen van de Klant te accepteren. In ontvangst name van re-tourzendingen impliceert in geen geval erkenning door AmbiSphere BVBA van de door de Klant opgegeven gronden voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden goederen blijft berusten bij de Klant, totdat de goederen door AmbiSphere BVBA zijn ge-crediteerd.
9.4. Indien de Klant een beroep doet op een garantieregeling doch dat beroep vervol-gens ongerechtvaardigd blijkt, heeft AmbiSphere BVBA het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstelling die van haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de Klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van 100,00 EUR.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Alle door AmbiSphere BVBA te leveren en geleverde goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom van AmbiSphere BVBA, zolang de Klant enige vordering van AmbiSphere BVBA, waaronder in ieder geval de vorderingen tot betaling van de prijs, niet heeft voldaan.
10.2. De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van AmbiSphere BVBA te bewaren.
10.3. De Klant is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, an-derszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de Klant plaatsvindt.
10.4. Indien de Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Am-biSphere BVBA tekort schiet of AmbiSphere BVBA goede grond heeft om te vrezen dat de Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is AmbiSphere BVBA gerechtigd de onder ei-gendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De Klant zal AmbiSphere BVBA te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van AmbiSphere BVBA. Na terugneming zal de Klant worden vergoed voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de Klant met AmbiSphere BVBA was overeengekomen, vermin-derd met de kosten die voor AmbiSphere BVBA uit de terugneming voortvloeien.
III. BEPALINGEN SPECIFIEK M.B.T. VERHUUR
11. Aanvang van de huur
11.1. De huur gaat in op het ogenblik dat de Klant de goederen in ontvangst neemt of, indien het vervoer door AmbiSphere BVBA geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde goederen de magazijnen van AmbiSphere BVBA verlaten.
11.2. Indien Partijen overeenkomen dat de goederen bij de Klant moeten worden gele-verd, geschiedt de levering van deze goederen aan de voordeur.
11.3. Indien Partijen overeenkomen dat de goederen niet enkel bij de Klant moeten wor-den geleverd doch ook geplaatst, dan zal de Klant er zorg voor dragen dat de installatie-plaats vlot toegankelijk is met een grote bestelwagen en dat bij de plaatsing personen aan-wezig zijn die alle nodige of nuttige informatie kunnen verschaffen teneinde AmbiSphere BVBA in de mogelijkheid te stellen om de goederen te plaatsen. Alleszins kan AmbiSphere BVBA slechts gehouden zijn om te leveren op de gelijkvloerse verdieping. Bij niet nakoming van deze verplichting heeft AmbiSphere BVBA steeds het recht om te weigeren de plaat-sing uit te voeren. In dat geval zal AmbiSphere BVBA gerechtigd zijn op vergoeding voor al-le door haar gemaakte kosten, daarin begrepen verplaatsingskosten en werkuren.
12. Einde van de huur.
12.1. De huur neemt een einde op het ogenblik dat AmbiSphere BVBA de goederen te-rug in ontvangst neemt of, indien het vervoer door AmbiSphere BVBA geschiedt, op het ogenblik dat de gehuurde goederen de magazijnen van AmbiSphere BVBA terug bereiken.
12.2. De Klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen evenals bij het nazicht der teruggebrachte goederen tenein-de de vaststellingen te verifiëren. Porselein, bestek en glazen worden steeds door een ex-terne firma nageteld. Indien de Klant afziet van dit recht, zal de telling en de eventuele vast-stelling van tekorten en/of schade door AmbiSphere BVBA bindend zijn. Alle eventuele schade of tekorten worden later aan de Klant doorgefactureerd.
12.3. Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgele-verd bij de aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten aangerekend. Deze kosten worden ook aangerekend indien elektri-sche apparaten niet gereinigd worden (frigo, percolator, soepverwarmer,…). Servies, bor-den en porselein dienen daarentegen niet te worden afgewassen. In het geval de spanrie-men die rond de pakketten buizen worden gespannen op een verkeerde wijze zijn aange-bracht, zullen er extra kosten worden aangerekend voor de herstelling van alle eventueel daaruit voortvloeiende schade. Tenten dienen in oorspronkelijke staat teruggebracht wor-den, indien zware verontreiniging zal de klant instaan voor de reinigingskosten (met een minimum van 50,00 EUR).
12.4. AmbiSphere BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om in geval van wan-prestatie van de Klant de huurovereenkomst te verbreken, en zonder gerechtelijke tussen-komst de goederen terug te halen, waar deze zich ook mogen bevinden. Alle hieruit voort-vloeiende kosten worden doorgerekend aan de Klant. Bovendien blijft de huurprijs ver-schuldigd tot de goederen terug in het magazijn van AmbiSphere BVBA zijn. AmbiSphere BVBA behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de Klant, zo-dat noch de Klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd indien er door Am-biSphere BVBA een verkoopfactuur werd opgesteld. De Klant is niet gerechtigd de ver-huurde goederen, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen.
13. Risico’s
13.1. Teneinde problemen te voorkomen dient de Klant onmiddellijk nadat hij de goe-deren in ontvangst neemt, deze te controleren. Indien er gebreken of klachten zouden zijn, dient de Klant deze onmiddellijk aan AmbiSphere BVBA te melden. Deze melding dient per e-mail te gebeuren aan het adres info@ambisphere.be. Elk verder gebruik van de gehuurde goederen wordt geacht neer te komen op een verzaking van diens recht om zich op een gebrek of klacht te beroepen.
13.2. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle beschadigingen, verlies, of dief-stal van de gehuurde goederen. In voorkomend geval zal hij dit binnen 24 uren aan Am-biSphere BVBA meedelen.
In geval van beschadiging van de gehuurde goederen verbindt de Klant er zich toe om alle kosten die verbonden zijn aan de herstelling van deze goederen op eerste verzoek van AmbiSphere BVBA te voldoen, daarin begrepen alle eventuele administratieve kosten die hieruit voortvloeien voor AmbiSphere BVBA aan haar gebruikelijke tarieven, met een mini-mum van 100,00 EUR.
In geval van verlies of diefstal van de gehuurde goederen verbindt de Klant er zich toe om deze goederen te vergoeden aan nieuwwaarde. Deze nieuwwaarde wordt vastgesteld op de verkoopwaarde van deze goederen zoals op dat ogenblik geafficheerd op de website van AmbiSphere BVBA, verhoogd met alle eventuele administratieve kosten die hieruit voortvloeien voor AmbiSphere BVBA aan haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van 100,00 EUR.
13.3. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade werd gefactureerd ter beschikking van de Klant gehouden.
13.4. De Klant wordt aangeraden de gehuurde goederen te verzekeren tegen eventuele storm- of waterschade; AmbiSphere BVBA wordt niet verantwoordelijk gesteld voor deze schade. Eventuele kosten na dergelijke schade kunnen worden verhaald op de Klant.
13.5. Door de ingebruikname van het goed wordt de Klant geacht kennis te hebben ge-nomen van de bijgesloten gebruiks- en veiligheidsinstructies. Behoudens bepalingen van dwingend recht of openbare orde, opzet en grove schuld is AmbiSphere BVBA niet aan-sprakelijk voor rechtstreekse – of gevolgschade, geleden door de Klant, welke veroorzaakt door of in verband met het gehuurde goed. De Klant zal AmbiSphere BVBA te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van rechtstreekse – of gevolgschade in verband met het gehuurde goed.
13.6. Indien de Klant de gehuurde goederen niet tijdig terugbrengt in de magazijnen van AmbiSphere BVBA bij het eindigen van de huurperiode dan wel op enig ander overeenge-komen moment, zal de huurprijs verhoogd worden met 10% voor elke kalenderdag dat de goederen te laat worden teruggebracht. Indien de goederen na 10 kalenderdagen nog steeds niet in het bezit zijn van AmbiSphere BVBA, zullen de goederen geacht worden de-finitief verloren te zijn gegaan, zodat de Klant gehouden is om AmbiSphere BVBA te ver-goeden voor deze goederen aan nieuwwaarde, zoals bepaald in artikel 13.2.
14. Onderverhuur
Onderverhuur aan derden van de gehuurde goederen door de Klant is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AmbiSphere BVBA.
15. Annulatie van de overeenkomst
De Klant heeft de mogelijkheid om tot tien kalenderdagen vóór de uitvoering ervan de huur-overeenkomst geheel of gedeeltelijk kosteloos te annuleren. In geval van gehele of gedeel-telijke annulatie van de huurovereenkomst door de Klant na deze periode is de Klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van het totaalbedrag van de verhuurbon vermeer-derd met alle gemaakte kosten.
IV. SLOTBEPALINGEN
16. Splitsbaarheid
16.1. Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en van de overeenkomst geïnterpreteerd op een wijze die geldig en afdwingbaar is onder het toepasselijk recht.
16.2. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuit-voerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan.
16.3. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen te vervangen door een clau-sule die aansluit bij de bedoelingen van partijen.
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
17.1. Alle met AmbiSphere BVBA afgesloten overeenkomsten alsook de geschillen die daarmee verband houden worden exclusief beheerst door het Belgische recht, met behoud van het Weens Koopverdrag.
17.2. In geval van betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, zijn uitsluitend de geëigende rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Leuven en/of de vrederechter van het tweede Kan-ton Leuven bevoegd.
.